• kontakt@mojastrona.pl

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): funkcje, historia, charakterystyka

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): funkcje, historia, charakterystyka

 1. Strona główna
 2. Blog AgendaPro Health
 3. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): ...

WHO jako organizacja międzynarodowa

Organizacje międzynarodowe muszą spełniać kilka kryteriów, aby mogły być uznane za takie: muszą mieć państwowe członkostwo, być utworzone na mocy wielostronnego traktatu międzynarodowego, posiadać własną stałą strukturę organizacyjną, mieć ustalone cele i zadania, a ponadto posiadać międzynarodową osobowość prawną z ograniczoną zdolnością do zawierania traktatów, nabywania praw i obowiązków oraz akredytowania i przyjmowania przedstawicieli dyplomatycznych. W każdym razie istnieją różne rodzaje organizacji międzynarodowych i nie wszystkie pełnią tę samą funkcję lub wykonują te same zadania.

Organizacje międzynarodowe można sklasyfikować ze względu na liczbę członków, cele lub moc decyzyjną. Na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) jest organizacją międzynarodową, która według jej członków ma powołanie uniwersalne: dąży do włączenia wszystkich państw do społeczeństwa międzynarodowego. Z ONZ wywodzą się inne organizacje międzynarodowe, które różnią się między sobą możliwościami działania, celami, składem i innymi kryteriami.

Istnieją również międzynarodowe organizacje rządowe zajmujące się współpracą społeczną, kulturalną i humanitarną. Tego typu organizacje realizują cele zbiorowe i nie mają uprawnień decyzyjnych wobec państw. W tej klasyfikacji znajdziemy kilka organizacji międzynarodowych, które wywodzą się z ONZ, takich jak UNESCO, Międzynarodowa Organizacja Pracy i oczywiście Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

WHO jest agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) specjalizującą się w zarządzaniu polityką w zakresie globalnego zapobiegania i promocji zdrowia. Głównym celem WHO jest osiągnięcie najwyższego osiągalnego standardu zdrowia dla wszystkich krajów.

Historia i pochodzenie WHO

W kontekście powojennym i powstania ONZ zaistniała potrzeba powołania organizacji, która skupiałaby się na poprawie i utrzymaniu zdrowia na świecie. Jego pierwsze spotkanie odbyło się w 1948 roku w Genewie w Szwajcarii, a powołano go do życia 7 kwietnia 1948 roku, czyli w dniu, w którym obchodzony jest również Światowy Dzień Zdrowia. Początkowo za WHO odpowiadały dwie agencje zdrowotne ONZ: Organizacja Zdrowia Ligi Narodów i Międzynarodowe Biuro Higieny Publicznej.

Na początku istnienia WHO jednym z głównych problemów była eradykacja ospy prawdziwej, który to cel osiągnięto w 1979 roku. WHO poczyniła jednak znaczne postępy w kontrolowaniu takich chorób jak polio, cholera i malaria. Wykonała również ogromną pracę w zakresie badań nad chorobami tropikalnymi.

Siedziba WHO znajduje się w Genewie, w Szwajcarii.

Struktura WHO

WHO przyjmuje do swojej struktury wszystkie suwerenne państwa (nawet te, które nie należą do ONZ) na pełne członkostwo. Przyjmuje również terytoria niesamorządne jako członków stowarzyszonych.

Podsumowując, WHO jest tworzona przez 196 państw członkowskich, w tym wszystkie państwa członkowskie ONZ (z wyjątkiem Liechtensteinu) oraz dwa terytoria niebędące członkami ONZ: Niue i Wyspy Cooka. Inne podmioty mogą mieć status obserwatora, np. Stolica Apostolska i Tajwan. W tym sensie WHO jest organizacją, której członkostwo nie jest motywowane politycznie, ale opiera się na prawie międzynarodowym dotyczącym uznawania państw oraz na jej głównym celu, jakim jest współpraca.

Wewnętrznie WHO posiada Dyrektora Generalnego (obecnie dr Tedros Adhanom), instytucje globalne oraz biura regionalne zlokalizowane w Afryce (Brazzaville, Republika Konga), Europie (Kopenhaga, Dania), Azji Południowo-Wschodniej (New Delhi, Indie), we wschodniej części Morza Śródziemnego (Kair, Egipt), na Południowym Pacyfiku (Manila, Filipiny) oraz w obu Amerykach (Waszyngton, USA). Ponadto Sekretariat WHO liczy ponad 7000 pracowników w 150 krajach, w których WHO ma swoje siedziby operacyjne.

Ponadto co roku odbywa się Światowe Zgromadzenie Zdrowia - spotkanie, na którym wszystkie państwa członkowskie WHO określają politykę finansową organizacji, dokonują przeglądu programów i zatwierdzają budżet przeznaczony na każdy z nich. Zgromadzenie jest również najwyższym organem ustawodawczym WHO, wybierającym na trzyletnią kadencję 34 członków technicznych w dziedzinie zdrowia, którzy wchodzą w skład Rady Wykonawczej, odpowiedzialnej za wdrażanie decyzji i polityki Zgromadzenia. Dyrektor Generalny WHO jest również powoływany przez Zgromadzenie i wybierany co 5 lat w drodze wyborów spośród członków.

WHO zatrudnia 7000 pracowników, od lekarzy, naukowców, specjalistów zdrowia publicznego i epidemiologów po pracowników administracyjnych i informacyjnych. W skład personelu WHO wchodzą również eksperci w dziedzinie statystyki zdrowotnej zajmujący się sprawozdawczością i wyliczaniem liczb, a także eksperci z dziedziny ekonomii, finansów i pomocy w sytuacjach kryzysowych. WHO wyróżnia również ambasadorów dobrej woli i ośrodki współpracujące.

Funkcje WHO

WHO dąży do osiągnięcia najwyższego osiągalnego standardu zdrowia dla wszystkich ludzi. Organizacja ta definiuje zdrowie jako stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Definicja ta nie odnosi się więc tylko do braku choroby czy niedomagania.

Eksperci WHO opracowują wytyczne i standardy zdrowotne, które mogą pomóc państwom w rozwiązywaniu problemów dotyczących zdrowia publicznego. Podobnie badania naukowe są jednym z głównych obszarów zainteresowania WHO.

Główne funkcje i działania WHO zgodnie z jego Konstytucją to:

 • Nawiązanie i utrzymanie skutecznej współpracy z ONZ, wyspecjalizowanymi agencjami, rządową administracją ochrony zdrowia, grupami zawodowymi i innymi organizacjami.
 • Wspomaganie rządów - na ich prośbę - w umacnianiu usług zdrowotnych.
 • Zapewnienie technicznej i właściwej pomocy. W sytuacjach kryzysowych, na prośbę lub akceptację rządów, udzielać niezbędnej pomocy.
 • Zapewnienie lub pomoc, na wniosek ONZ, usług i urządzeń zdrowotnych dla grup specjalnych.
 • Ustanowienie i utrzymanie usług administracyjnych i technicznych zgodnie z wymogami.
 • Promowanie zapobiegania przypadkowym urazom
 • Pobudzanie i rozwijanie działań na rzecz eliminacji chorób epidemicznych i endemicznych
 • Wspieranie współpracy z innymi agencjami oraz między grupami naukowymi i zawodowymi
 • Promowanie konwencji, umów i przepisów oraz wydawanie zaleceń dotyczących międzynarodowych kwestii zdrowotnych

W skrócie, do funkcji WHO należy kierowanie i koordynowanie międzynarodowych prac w zakresie ochrony zdrowia, a także podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia, udzielanie pomocy i koordynowanie grup zadaniowych w sytuacjach kryzysowych. WHO odpowiada również za klasyfikację chorób według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD).

WHO nie może jednak podjąć działań przymuszających państwa członkowskie do przestrzegania określonych środków, gdyż nie jest ponadnarodową międzynarodową organizacją rządową (jak np. Rada Bezpieczeństwa ONZ). WHO wydaje jednak zalecenia dla krajów w oparciu o wyniki swoich badań, a także podejmuje wysiłki na rzecz wzmocnienia systemów zdrowotnych poprzez różne programy. Podobnie WHO nie może zapewnić finansowania lub sfinansować programów zdrowia publicznego dla krajów, jeśli nie zostanie złożony wniosek i zatwierdzony. W każdym przypadku WHO współpracuje z rządami, które o to poproszą.

Krótko mówiąc, WHO to jedna z najważniejszych na świecie międzynarodowych organizacji rządowych, której działalność w zakresie zdrowia publicznego jest dziś szczególnie ważna w związku z epidemią COVID-19.

Artykuły powiązane

1. wszystko o Państwowym Egzaminie dla Kandydatów na Rezydentów Medycznych (ENARM)

2. 10 chorób zakaźnych ostatnich czasów.

3. jak otworzyć gabinet lekarski i błyskawicznie zdobyć pacjentów?

Udostępnij:

Polecamy

Zobacz